Scroll to top
en fr pl

THE SUN AND HER PLANETS.
AROUND GEORGE SAND’S RECEPTION
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

SPEAKERS:

Rayyan Dabbous

University of Bern (KU Leuven)

Rayyan Dabbous is a Lebanese author. His recent works include Syrians for Sale, Lebanese Style (2018), DIY Creative Activism (2019), and Psychoanalysis of a Teenage Novelist (2020).


EPISTEMOLOGY OF THE COUNTRYSIDE: GEORGE SAND AND LOU ANDREAS-SALOMÉ


Irina I. Iukina

University in St. Petersburg

Irina I. Iukina – a historian and a sociologist, Associate professor of Higher School of Economics University in St. Petersburg. Her research interests include the history and sociology of social movements, history of Russian civil society, history of Russian feminist and suffragist movements, and women’s citizenship. She is the author of a monograph on Russian feminism  entitled Russian Feminism as a Challenge to Modernity (2007).


“GEORGESANDISM” AND “GEORGESANDISTS” IN RUSSIA IN THE 1830s AND 1840s


Beata Kędzia-Klebeko

Uniwersytet Szczeciński

Od 2008 r. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, zatrudniona od 1991 r. w Katedrze Filologii Romańskiej, a od 2019 r. w Instytucie Literatury i Nowych Mediów. Autorka prac z zakresu socjologii i dydaktyki literatury. Główny obszar zainteresowań badawczych autorki obejmuje zagadnienia dotyczące dziedzictwa kulturowego i literackiego w perspektywie teorii odbioru, a także tematyka tzw. literatury zaangażowanej. Autorka ok. 100 publikacji, w tym monografii (ostatnia: B. Kędzia-Klebeko, L’écrivain engagé dans le monde : Dimension sociale dans le roman français contemporain. Kraków: Wydawnictwo Univesitas, 2018) oraz współredaktorka monografii wieloautoskich (ostatnia: Les (r)évolutions de l’homme engagé : perspective littéraire et culturelle / sous la rédaction de B. Kędzia-Klebeko, et al. – Szczecin : Wyd. Naukowe US, 2018). Od 2010 r. członkini wielonarodowego komitetu programu badawczego HELICE Histoire de l’enseignement des littératures en Europe (ostatnio: Deux modèles de la poésie romantique dans les manuels français et polonais des années 1980 à nos jours: quels usages de l’extrait pour quels enjuex? / Sylviane Ahr, Beata Klebeko. – // W: L’extrait et la fabrique de la littérature scolaire / Anissa Belhadjin, Laetitia Perret (dir.). – Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, 2020). Od 1991 r. tłumacz przysięgły języka francuskiego.


LA PENSÉE SOCIO-ÉDUCATIVE DANS LES ŒUVRES DE GEORGE SAND À TRAVERS LA RÉCEPTION DES ÉCRIVAINS POLONAIS DE L’ÉPOQUE DU POSITIVISME


Emilia Kolinko

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

PhD, holds a research position with the Women’s Archive at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. She has edited two volumes of nineteenth century women’s “ego-documents”: Helena z Wolskich Krukowiecka, Dziennik 1831–1833 (2016); Anna Moszyńska, Listy z Pirny 1850 (2018). Her interests lie in women’s diaries and writers’ archives.


“ŻONA KSIĘŻYCOWA” JULII WOYKOWSKIEJ – PRÓBA LEKTURY I KONTEKSTY SANDOWSKIE


Magdalena Kowalska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Literaturoznawstwa UMK. Autorka książek: Prowansja w pismach polskich romantyków (2015) i Litanic Verse III: Francia (2018) oraz artykułów z zakresu historii literatury polskiego i francuskiego romantyzmu. Szczególne miejsce w jej badaniach zajmują narracje osobiste, nie tylko literackie, które analizowała także podczas współpracy z Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi Uniwersytetu SWPS.


DEUX „MA VIE”, DEUX VOIES? SAND ET ACKERMANN


Brigitte Krulic

Université Paris Nanterre, Centre de Recherches Pluridisciplinaires Multilingues

Ancienne élève de l’ENS, professeure des Universités (Paris Nanterre), est spécialiste de l’histoire des idées politiques et des transferts culturels France-Allemagne (XIXe et XXe siècles). Elle travaille en particulier sur la formation des Etats-nations, la notion de modernité démocratique, le modèle républicain français et les relations entre la fiction romanesque et l’histoire.

Ouvrages publiés

 • La Nation, une idée moderne, Ellipses, 1999.
 • Ecrivains, identité, mémoire : Miroirs d’Allemagne 1945-2000, Autrement, 2001.
 • Nietzsche penseur de la hiérarchie. Pour une lecture tocquevillienne de Nietzsche, L’Harmattan, 2002.
 • Fascination du roman historique, Autrement 2007
 • Tocqueville, Gallimard, coll. Folio Biographies, 2016.
 • Les Ecrivains engagent le débat (de Mirabeau à Malraux), Gallimard, Folio, 2017.

A paraître :

 • Flora Tristan, Essai biographique, Gallimard, coll. NRF Biographies, fin 2021.

En préparation

 • George Sand, Gallimard NRF

Elle a dirigé la publication des ouvrages collectifs suivants :

 • Europe : lieux communs, Autrement 2004 ;
 • La République en perspectives, Presses de l’Université Laval (Canada), 2009 ;

Chez Peter Lang :

 • Raison(s) d’Etat(s) en Europe. Traditions, usages et recompositions, 2010 ;
 • Vingt ans d’unification allemande. Histoire, mémoire, usages politiques du passé (avec B. Zielinski), 2010 ;
 • L’Ennemi en regard(s), 2012 ;
 • Savoirs et métiers de l’Etat au XIXe siècle : France et Etats germaniques, 2014 ;
 • Edgar Quinet, une conscience européenne (avec Sophie Guermès), 2018.

LIRE, TRADUIRE, ÉDITER GEORGE SAND, OU COMMENT PASSER EN FRAUDE LES IDÉES DÉMOCRATIQUES DANS L’ALLEMAGNE DU VORMÄRZ (1830-1848)


Mateusz Kucab

Uniwersytet Jagielloński

Jestem doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskego, stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie pod opieką profesora Mateusza Skuchy oraz doktor Anny Barcz przygotowuję rozprawę doktorską poświęconą ekokrytycznej i postsekularnej lekturze poezji Emily Dickinson, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Edny St. Vincent Millay oraz Haliny Poświatowskiej. Chciałbym, aby wzajemny model lektury pozwolił zredefiniować utarte schematy interpretacyjne i ukazać te poetyckie idiomy jako nowoczesne modele negocjowania podmiotowości między przyrodą ludzką i pozaludzką a kategorią boskości.


BETWEEN AFFECTIVE COMMUNITY AND DESIRE. GEORGE SAND IN JAROSŁAW IWASZKIEWICZ’S NARRATIONS ABOUT FRYDERYK CHOPIN


Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ur. 20 grudnia 1970 r. w Poznaniu, profesor tytularna, polonistka, komparatystka, eseistka, autorka wierszy, prozy poetyckiej (Zielony promień, 2006) i autobiograficznej (Powstawanka, 2006; Trzy historie i jedno mieszkanie – nagroda w konkursie im K.K. Baczyńskiego, 2006). Zajmuje się poezją i jej interpretacją, recepcją poetów niemieckiego i francuskiego kręgu językowego w Polsce (Rilke, Rimbaud), Zagładą Żydów, synapsami poezji i plastyki, europejskim i polskim esejem literackim, polską poezją dziecięcą. Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004; wyd. II, 2017 – nagroda w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010; wyd. II, 2015), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012), „Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty (2016), Nikt nie widzi dobrze. Eseje (2018). We wrześniu 2021 r. ukaże się monografia jej autorstwa pt. Tuwim. Pęknięcie. Edytorka poetek: Wierszy (nie)zapomnianych Anny Pogonowskiej (2018) oraz Wiersza o najważniejszym wierszu Ireny Tuwim (2020). Opublikowała około 300 artykułów naukowych i szkiców (m.in. w „Kontekstach”, „Literaturze na Świecie”, „Narracjach o Zagładzie”, „Pamiętniku Literackim”, „Polonistyce”, „Porównaniach”, „Przestrzeniach Teorii”, „Rocznikach Humanistycznych” „Ruchu Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Zagładzie Żydów”, „Zeszytach Literackich”) – po polsku, angielsku, bułgarsku, niemiecku, rosyjsku i ukraińsku. Współautorka podręcznika licealnego Staropolskie korzenie współczesności (2004; wyróżnienie Polskiej Akademii Umiejętności). Opiekunka naukowa Koła Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet“ (UAM), członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Otwartej Rzeczpospolitej, Polskiego PEN Clubu, Rady Naukowej Seminarium GEOP w Muzeum POLIN, Rektorskiej komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji (UAM). W latach 2016-2020 kierowała Pracownią, a potem Zakładem Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM.


PIĘKNA (PIĘKNIEJSZA, NAJPIĘKNIEJSZA) I – PRZEKŁAD. O KORESPONDENCJI GEORGE SAND I GUSTAVA FLAUBERTA: PRÓBA PORÓWNANIA ORYGINAŁU Z PRZEKŁADEM


Małgorzata Mieczkowska

Uniwersytet Szczeciński

Pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się europejską tematyką etniczną, polityką narodowościową, społeczeństwem obywatelskim oraz historią najnowszą. W swej działalności badawczej realizuje powyższe zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem sorabistyki. Autorka licznych artykułów i prac opublikowanych pod redakcją, przykładowo: Jan Buk and the Western and Northern Polish Lands: contribution to the development of Sorbian-Polish contacts, w: „Przegląd Zachodniopomorski” 2020; „’Rozhlad’: serbołużycki obraz świata pogranicza polsko-niemieckiego”, w: Mniejszości narodowe, etniczne i religijne na Ziemiach Zachodnich i Północnych: perspektywa interdyscyplinarna, red. Piotr J. Krzyżanowski, Beata A. Orłowska, Krzysztof Wasilewski, Gorzów Wielkopolski 2020; „Między wsparciem a asymilacją: zarys przemian polityki językowej i edukacyjnej na Górnych Łużycach”, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji: wymiar edukacyjny, red. Henryk Chałupczak, Marek Pietraś, Ewa Pogorzała, Zamość 2020.


LA PENSÉE SOCIO-ÉDUCATIVE DANS LES ŒUVRES DE GEORGE SAND À TRAVERS LA RÉCEPTION DES ÉCRIVAINS POLONAIS DE L’ÉPOQUE DU POSITIVISME


Ileana Mihaila

Université de Bucarest

Professeure au département de français, directrice de l’école doctorale « Études littéraires et culturelles » (Université de Bucarest). MA (1982) et PhD (1995) à l’Université de Bucarest, HDR (2014) à l’Université de Iaşi. Domaines de recherche : littérature française et européenne XVI– XIXe siècles, relations franco-roumaines, littérature féminine. Auteur de 4 ouvrages (Artistul în epoca barocă, 1998, Renaștere și Modernitate. Studii de literatură română și comparată, 1998, De la Renaissance à l’âge romantique. Regards sur trois siècles de littérature française, 2010, Cultura română, cultură europeană, 2015) ; éditeur et co-éditeur scientifique (14 vols.). Co-auteur de Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice – 1919-1944, 10 vols. (1997-2009),  de Dicționarul general al literaturii române, 7 vols. (2004-2009), 2e éd., 6 vols. parus (2016-2021), du Dicționar de scriitori francezi (2012), de l’Enciclopedia literaturii române vechi, 2018 100 études et articles publiés (dont 36 dans des revues non roumaines).


QUELQUES MOMENTS DE LA RÉCEPTION DE GEORGE SAND DANS LA CULTURE ROUMAINE AU XIXE SIÈCLE


Katja Mihurko Poniž

University of Nova Gorica

Katja Mihurko Poniž, born in 1972 in Maribor, is employed at the University of Nova Gorica, where she teaches Slovenian literature and gender studies at the Faculty of Humanities. She is a head of  the Research Centre for Humanities. She is the author of five scientific Slovenian monographs (Boldly Different: Zofka Kveder and Images of FemininityLabyrinths of Love in Slovene Literature from the Romantic Era to World War IIEve’s Daughters: Constructing Femininity in Slovene Public Discourse 1848-1902Written with her Pen: Early Slovene Women Writers breaking with the Paradigm of the National LiteratureA Literary Creator in the Eyes of the Other: Studies on Reception, Literary Contacts and Biographical Discourse) and the editor of the Collected Works of Zofka Kveder (five volumes have been published so far). She is active in international scientific projects. Her research areas are: feminist literary studies, gender studies, digital humanities, Slovene drama, Slovene-German literary contacts, and the history of the Slovene women’s movement.


A FOR AURORA, A FOR AMBIGUITY. A CENTURY AND A HALF GEORGE SAND RECEPTION IN THE SLOVENIAN CULTURAL SPHERE


Katarzyna Nadana-Sokołowska

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Literary historian, literary critic, lecturer in gender studies, graduate of the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw and the School of Social Studies at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, since 2015 assistant professor at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. Member of the interdisciplinary team of the Women’s Archive. Her main areas of scientific interest are feminist criticism, autobiographies and personal journals, the work of George Sand and its reception in Poland, as well as feminist studies in religion.

Author of the book: Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg [The issue of religion in Polish diaries: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg] (IBL PAN Publishing, Warsaw 2012), co-author of the book: Debaty po roku 1989. Literatura w procesach komunikacji, seria W stronę nowej syntezy (2) [Post-1989 debates. Literature in communication processes, part of Towards a new synthesis series] (ed. M. Hopfinger, Z. Ziątek, T., Żukowski, vol. 2, IBL PAN Publishing, Warsaw 2017), author of many articles published in scientific newspapers and post-conference monographies, including articles about George Sand and her Polish reception, co-editor of – among others – Encyklopedia gender. Płeć w kulturze [Encyclopedia of Gender. Gender in Culture] (ed. M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska et al., Czarna Owca Publishing, Warsaw 2014) and Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945, [Imaginary Community. Women Writers of Central Europe in the Face of Literary, Social and Political Issues, 1914-1945] (ed. G. Borkowska, I. Boruszkowska and K. Nadana-Sokołowska, IBL PAN Publishing, Warsaw 2017). She is currently finishing her book on the Polish reception of George Sand.


„LELIZM”? WYBRANE ASPEKTY WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI ZOFII NAŁKOWSKIEJ W SANDOWSKICH KONTEKSTACH


Kamila Pękała

University of Warsaw

I graduated recently from Warsaw University where I pursued MA degrees in French Philology and American Studies as an inter-faculty student. My biggest interests are female writing, postmodernism and queer theory.


WHY INDIANA HAD TO BE KILLED, BUT ENDED UP IN AN EXILE? REFLECTIONS ON SAND’S INDIANA EPILOGUE


Monika Rudaś-Grodzka

Instytut Badań Literackich PAN

Profesor IBL PAN, historyczka idei, historyczka literatury XIX i XX w., kierowniczka podyplomowych gender studies, podyplomowych studiów polsko-żydowskich. Obecnie zajmuje się również problematyką duchowości kobiet. Kieruje zespołem Archiwum Kobiet IBL PAN. Powołała do istnienia dwie serie wydawnicze: „Lupa obscura” i „Archiwum Kobiet. Dokumenty” IBL PAN. Opublikowała książki: „Sprawić, aby idee śpiewały”. Motywy platońskie w życiu i dziełach Adama Mickiewicza w okresie wileńsko-kowieńskim oraz Sfinks słowiański i mumia polska. W 2018 r. wydała Listy z cytadeli 1886 Bronisławy Waligórskiej.


 “POŻERA MNIE POŻĄDANIE”. GEORGE SAND I LA MYSTÉRIQUE: HELENA, JOANNA I WANDA


Magdalena Rudkowska

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. w dziedzinie literaturoznawstwa. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN na stanowisku profesora. Zajmuje się historią literatury XIX w., również w perspektywie komparatystycznej. Autorka książek: Sen nieboszczyka. Polski hoffmanizm w XIX wieku (2019), Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne (2009), Wyszedł z dworu. Przeżycie i doświadczenie historyczne w twórczości Władysława Łozińskiego (2000). Kieruje Pracownią Literatury II połowy XIX wieku IBL PAN. Jest redaktorką naczelną czasopisma „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”.


GEORGE SAND’S RADIATION IN POLISH CULTURE – CRITICAL AND FICTIONAL WORKS BY JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI


Yasuko Shibata

Polish-Japanese Academy of Information Technology, Warsaw  / Polsko-Japońska Akademia Technik Informatycznych, Warszawa

Assistant Professor at the Faculty of Japanese Culture, Polish-Japanese Academy of Information Technology, Warsaw, and Lecturer at the Faculty of Law, Keio University, Tokyo. Having acquired a doctoral degree at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences in 2010 and continuing her research on Polish nationalism, she conducts projects on the reception of Fryderyk Chopin’s music in late modern Japan and the reception of Japanese culture in contemporary Poland. The main fields are: sociology of culture, national ideas and ideologies, discourse analysis, and Polish-Japanese relations. Her main publications include: Discrimination for the Sake of the Nation: The Discourse of the League of Polish Families against “Others” 2001-2007 (Peter Lang, 2013) and “The analysis on the fantasy of the ‘innocent victim’ in J. Słowacki’s Lilla Weneda: In the light of G. Deleuze’s concept („Pamiętnik Literacki”, CIII, 2012, z. 3).


THE RECEPTION OF GEORGE SAND BY JAPANESE PIANISTS THROUGH THE MUSIC OF FRYDERYK CHOPIN


Magdalena Siwiec

Katedra Komparatystyki Literackiej, Wydział Polonistyki UJ

Dr hab., prof. UJ, kieruje Katedrą Komparatystyki Literackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Romantyzm, czyli inter esse (2017, nagroda „Literatury na Świecie”), Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i Muza – relacja w stanie kryzysu (Alfred de Musset i Juliusz Słowacki) (2012), Romantyzm i zatrzymany czas(2009), Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki(2002) oraz Sen w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval (1998). Członkini redakcji naukowej „Ruchu Literackiego” oraz serii „Studia romantyczne” IBL PAN.


TROPAMI WANDY GEORGE SAND: FEMINIZM, POLSKOŚĆ I EZOTERYKA


Ewangelina Skalińska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Adiunkt w Katedrze Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida WNH UKSW. Autorka książek „Norwid – Dostojewski. Zbliżenia i rekonstrukcje” (Warszawa 2014) oraz „Rosyjski Mickiewicz. Szkice z historii przekładu” (Warszawa 2020), licznych artykułów, poświęconych Norwidowi oraz tłumaczeń z języka rosyjskiego, m.in. obszerne fragmenty „Pism wybranych” Dymitra Fiłosofowa (red. P. Mitzner, Warszawa 2015) L. Czukowska, „Zapiski o Annie Achmatowej” (Wrocław 2021) oraz w całości N. Gorbaniewska, „Moja Polska”, wybór, układ, tłumaczenie E. Skalińska, Warszawa 2021 (w druku).


GEORGE SAND CYPRIANA NORWIDA. REKONESANS


Katarzyna Westermark

Uniwersytet Warszawski

W 2018 r. obroniła na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską dotyczącą kultury prawnej w twórczości Juliusza Słowackiego. Ukończyła też studia prawnicze na tej samej uczelni. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii literatury romantyzmu, w szczególności problematyki komparatystycznego ujmowania prawa i literatury oraz specyfiki romantyzmu warszawskiego. Publikowała m.in. w „Tekstualiach” i „Przeglądzie Humanistycznym”.


„FRENCH NONSENSE”? THE PRESENCE OF GEORGE SAND’S LEONE LEONI IN MICHAŁ CZAJKOWSKI’S NOVEL ANNA


Iwona Węgrzyn

Uniwersytet Jagielloński

Pracuje w Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza na Wydziale Polonistyki UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związków literatury i historii oraz postrzeganych na tym tle zagadnień zbiorowej świadomości Polaków XIX w. Badania te obejmują zarówno literaturę piękną, jak krytykę literacką, biografistykę i pamiętnikarstwo. Wędrując po zapomnianych ścieżkach dziewiętnastowiecznej literatury polskiej, przypomina postaci i dzieła twórców związanych z koterią petersburską (Henryk Rzewuski, Ludwik Sztyrmer, Jan Barszczewski), pisarzy i myślicieli nurtu konserwatywnego (Julian Klaczko, Lucjan Siemieński, Józef Ignacy Kraszewski) oraz niedocenionych autorek tamtego stulecia (Ewa Felińska, Zofia Węgierska, Maria Sadowska).

Autorka książek: W świecie powieści Henryka Rzewuskiego (Kraków 2012) i Wyczerpana tradycja (Warszawa 2021). Przygotowała edycje: Julian Klaczko, Rozprawy i szkice (Kraków 2005); Henryk Rzewuski, Nie-bajki i inne opowieści szlacheckie (Kraków 2011); Michał Grabowski, Stanica hulajpolska i ukraińskie opowieści (Kraków 2016).


GORZKIE POMARAŃCZE. SCENY Z ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ KONSTANCJĘ Z IWANOWSKICH RZEWUSKĄ


Iwona Wiśniewska

Instytut Badań Literackich PAN

Adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Zajmuje się literaturą polską II połowy XIX w., skupiając swoje zainteresowania na życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej oraz edytorstwie naukowym. W jej opracowaniu edytorskim ukazały się między innymi następujące utwory Orzeszkowej: Dnie (2001); Wóz Żagornanta (2012); Publicystyka społeczna, t. 1, 2, 3 (2020). Autorka Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej, t. 1, 2 (2014). Obecnie pracuje nad kontynuacją serii Listów zebranych autorki Nad Niemnem.


KTO SIĘ BOI GEORGE SAND? AUTORKA INDIANY OCZAMI MARII ILNICKIEJ


Agnieszka Wolny-Hamkało

Instytut Badań Literackich PAN

Kulturoznawczyni, doktorantka w IBL PAN. Pod kierunkiem prof. Moniki Rudaś-Grodzkiej pisze dysertację o kampie w nowej poezji polskiej. Autorka książek z wierszami, powieści, dramatów i szkiców. Kuratorka literacka Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Stypendystka Literarisches Colloquium Berlin. Współzałożycielka i redaktorka naczelna społeczno-poetyckiego pisma „Zakład”. Mieszka we Wrocławiu.


Born 1979 in Wrocław. She published novels: “Zaćmienie” (2013), “41 utonięć” (2015), “Moja córka komunistka” (2018) and “Lato Adeli” (2019). She also published a volume of sketches “Inicjał z offu” (2013), a poem “Nikt nas nie upomni” (2016) and nine poetry books: “Mocno poszukiwana” (1999), “Lonty” (2001), “Gospel” (2004), “Ani mi się śni” (2005), “Spamy miłosne” (2007), “nikon i leica” (2010), “Borderline” (2013), “Występy gościnne” (2014), “Panama smile” (2017). In 2020, Warstwy publishing house published a selection of her poems entitled “Zerwane rozmowy. 105 wierszy na różne okazje”, with an afterword by Jakub Skurtys. She’s also the author of several plays, including “Dzień dobry wszyscy umrzemy”, “Leśni. Apokryf”, “Wyzwolenie: królowe”, “Kronika polska. Opera lalkowa” and “Susan Sontag. Dwie lub trzy rzeczy, które o niej wiem”, staged, for example, in Polski Theatre in Wrocław, Capitol Music Theatre and the Grotowski Institute. She wrote four books for children: “Nochal czarodziej” (2007), “Rzecz o tym, jak paw wpadł w staw” (2011), “12 miesięcy byliśmy szczęśliwi (a potem nam było już tylko wesoło)” (2019), “Gdzie jest noc” (2019). She edited five short story anthologies and an anthology “Sąsiadki. 10 poetek czeskich”. Columnist in “Przegląd” and “Ryms”. Nominated for Gdynia Literary Award, Cogito Public Media Award and Polish IBBY Award (she received an honourable mention for the book “Nikt nas nie upomni”). Winner of the IBBY Award for “Lato Adeli” (book of the year 2019). Winner of the Association of Polish Writers award. Grant holder from Literarisches Colloquium Berlin. Literary curator of the International Short Story Festival. She lives in Wrocław.


PRYMAT STYLU JAKO ZAPOWIEDŹ UWOLNIENIA FORMY WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE KAMPOWEJ. NA PODSTAWIE KORESPONDENCJI SAND-FLAUBERT-COLET


Olga Wiktoria Wybodowska

Uniwersytet Warszawski

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat podmiotowości romantycznej w twórczości Juliusza Słowackiego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów cielesności, ducha i transgresji. Artykuły naukowe i recenzje publikowała m.in. w „Elewatorze” i „Wakacie”. Jej artykuł znalazła się w monografii (Bez)kres romantyzmu. Nowoczesność w romantyzmie – romantyzm w nowoczesności wydanej przez WUJ. Redaktorka naczelna „Tlenu Literackiego”.


JEDYNY LIST JULIUSZA SŁOWACKIEGO DO GEORGE SAND – ANALIZA MONOGRAFICZNA


Marianna Zakrzewska

University of Warsaw

Student in the Faculty of Polish Philology in the Warsaw University and member of the Student Anti-fascist Committee. She took part in conferences with speeches titled: Jak literatura polska zmaga się z Polką. Jak Polki zmagają się z polską literaturą and “Kobieto, puchu marny?” Sylwetka Marianny Puttkamer w twórczości Adama Mickiewicza.

Her main interests include radical feminist theory, social philosophy, participation of Polish women in political and social life in the 19th and 20th centuries and the clash of the theories of Marxism and feminism.


RECLAIMING THE VOICE. POLITICAL AND IDEALISTIC ART OF A NEW WOMAN IN THE XIX CENTURY ON THE EXAMPLE OF GEORGE SAND AND ELIZA ORZESZKOWA